„Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.”

Phone

+36 1 413 7137

Address

3 Nagymező Str.

Budapest 1065

 

Office hours

Mon – Fri:

10:00 – 16:00

How we help

Legal expert opinion

Following the Court’s, Authorities’ or Notary’s appointment

Pre-litigation professional coaching

Mediation-like consultation in the presence of the both parties, with occasional prediction of the possible content of a legal or private expert opinion.

Why we do

According to the Civil Procedure Law Section 302 (4) „If there is more than one party presenting evidence, or if there is more than one opposing party to the party presenting evidence, only one party-appointed expert may be employed regarding the same subject matter”

What we do

Within the meetings conducted by our team we encourage the parties to present their reasonings and create an atmosphere similar to court proceedings where they can learn the competent expert’s opinion on the subject matter.

Advantage

Quick procedure that can give an impression to the parties whether it is worth to initiate a court case.

Preliminary professional consultation

We offer our service to either party in a complex civil law case where the outcome is highly unpredictable.

Why we do

According to the Civil Procedure Law Section 303 (2): During the proceedings, a party-appointed expert shall be obliged to inform the opposing parties of the subject matter of his mandate, the scope of matters to be examined, and any on-site inspection or examination scheduled by him and allow the opposing party to make statements and to submit observations that are relevant to the subject matter of the examination.

What we do

Professional consultation, applicable solely in the out-of-the-court proceedings, whith the aim of forecasting the possibility of a convincing legal or party-appointed expert opinion based on the documentation at disposal. According to the regulations if an expert is appointed by any of the parties, the court and the other party has to be notified and the expert opinion would have to be submitted to the court. It can lead to such a situation when an unfavorable expert opinion should have to be submitted to the court creating a disadvantageous position. This proceeding minimizes the risk of employing an expert within the court proceeding.

Advantage

Depending on our advice the party may

a) not initiate the employment of an expert by the court and based on the preliminary infromation supplied by our team the legal representative of the party may prepare the reasoning strategy or,

b) officially initiate the employment of an expert by the court, along with the informing of the court and the other party.

Challenging a judicial notice

Service for lawyers: questioning the action of the court where a fact was considered to be commonly known.

The findings of the expert opinion are based on primary and/or secondary research.

Why we do

According to the Civil Procedure Law Section 266 (2) and (3) facts which are considered by the court to be commonly known, or which the court has official knowledge of, shall be taken into account by the court even if they are not invoked by any of the parties. Paragraph (4) however, allows opposing evidence in cases described in paragraphs (2) and (3).

What we do

Examination of a possible procedural error leading to consideration of a fact as a commonly known one, instead of employing an expert.

Party-appointed expert opinion

Following any person’s, organization’s or legal representative’s request for an exclusive form of utilization (p.ex.: submission in a court procedure), according to the legal regulations effective as of 1st of January, 2018 and in the possession of the complete documentation related to the case.

Fields of our judicial expertise

We provide our expert witness services in the following areas both in civil and criminal proceedings:

Audiovisual media

Public Relations

 • Digital activities (content provision, data analysis, technology)
 • Film production (movie, documentary, advertisements)
 • Radio activities (production, content provision)
 • Television activities (production, content provision)
 • Internal PR (non-profit, for-profit)
 • External PR (non-profit, for-profit)
 • CSR
 • Lobbying
 • Strategic communication, planning
 • Sponsorships
 • Crisis communication

Marketing

Tender applications – Assessment of tenders (EU and professional)

 • Marketingcommunication
 • Advertisement
 • Strategic marketing management
 • Supervision of completion of the tender jobs
 • Audit of the completed tender jobs

Price to value ratio assessment

Paper and online press

Event organization

Publishing – Book publishing

Communication and management counselling

Copyright and related rights

Who we are

Péter Gábor SÁROSI

Péter Gábor SÁROSI

Leading expert

Péter Tibor SÁROSI

Péter Tibor SÁROSI

PR expert, CEO

Katalin Bohnné Keleti

Katalin Bohnné Keleti

Marketing expert

Tünde Kolbe

Tünde Kolbe

Tax and bookkeeping expert

Péter Desics

Péter Desics

Legal counsel

Veronika Kőrösi-Fehér

Veronika Kőrösi-Fehér

Communications expert

Terms and conditions (English version will be available soon)

Abiungo Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SZOLGÁLTATÁSÁNAK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 

Általános adatok:

cégnév:                                                          Abiungo Szakértő Kft.

székhely:                                                                    1065 Budapest, Nagymező u. 3.

cégjegyzék száma:                                      01-09-936116

szakértői nyilvántartási száma:                  009297

adószáma:                                                     22620228-2-42

bankszámlaszáma:                                       12010659-01212919-00100000

képviseli:                                                        Sárosi Péter ügyvezető

honlapja:                                                        www.abiungo.hu

tel.:                                                                  +36 (1) 4 137 137

email:                                                              abiungo@abiungo.hu

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) az Abiungo Kft. (továbbiakban: Szakértő) magánszakértői tevékenységének végzésére irányuló megrendeléseire terjed ki. Jelen ÁSzF a megrendelésekkel kapcsolatban a felek jogait és kötelezettségeit szabályozza.

Az ÁSzF mindenkori hatályos változata megtalálható az Abiungo Kft. honlapján, illetve a társaság székhelyén.

 1. Magánszakértői tevékenység végzésére irányuló megrendeléshez egyedi “megrendelőlap” formanyomtatvány kitöltése szükséges.
 2. Szakértő magánszakértői vélemény elkészítésére irányuló felkérést akkor fogadhat el, ha az a hatóság/ok/tól származó feladatainak ellátását nem akadályozza és azzal nem összeférhetetlen.
 3. Szakértőt a magánszakértői vélemény szakmai tartalmával és elkészítésének körülményeit illetően a felkérő – a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó szabályaitól eltérően – nem utasíthatja. (2016. évi XXIX tv. 52.§ 5. bek.)
 4. A Szakértő a magánszakértői vélemény elkészítése során a tevékenységére irányadó szakmai szabályok betartásával, a tevékenységével érintett személyek – különösen a Megrendelő – érdekeitől függetlenül, pártatlanul köteles eljárni. A Szakértő szakvéleményét a feltárt tények tárgyilagos értékelésével köteles kialakítani.
 5. *A szakértői vélemény elkészítéséhez szükséges adatokat, dokumentációkat, okiratokat kísérőjegyzékkel Megrendelő átadja Szakértőnek – legkésőbb a “megrendelőlap” formanyomtatvány aláírásával egyidejűleg – és kijelöli képviselőjét, aki a teljesítéshez szükséges felvilágosításokat, információkat megadja, szükség esetén a szakvéleményezéssel érintett helyszínt bemutatja, ott biztosítja a helyszíni vizsgálatok lehetőségét, és részt vesz a vizsgálatokon. A Szakértő a személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseinek megfelelő módon kezeli.
  1. 1. Szakértő az átvett dokumentumokat (másolatokat) 10 naptári évig megőrzi.
 6. Szakértő kijelenti, hogy a szakértői feladat ellátásához szükséges jogosultsággal rendelkezik. Tudomásul veszi, hogy a szakértői feladat teljesítésének alkalmasnak kell lenni arra, hogy a szakvélemény a Megrendelőt szakszerűen tájékoztassa, illetőleg, hogy az a szerződésben meghatározott célra, rendeltetésszerűen felhasználható legyen.
 7. Szakértő felelőssége, hogy a meghatározott szakértői feladatát szakszerűen, kellő körültekintéssel, a feltárt tények, vizsgálati adatok és más bizonyítékok egybevetésével, a törvényes- és a szakmai követelményeknek megfelelően végezze el. Szakértő – Megrendelő beleegyezésével – a cél szerinti és a rendeltetésszerű teljesítéshez szükséges vizsgálatokhoz, speciális szakkérdések eldöntéséhez közreműködőket vehet igénybe, ezek teljesítéséért azonban Megrendelővel szemben úgy felel, mintha e feladatot saját maga végezte volna.
 8. Szakértő a szakértői feladat ellátása során tudomására jutott adatokat, értesüléseket, bizonyítékokat és a szakvéleményt köteles titoktartással kezelni. A szakvéleményt, vagy azzal kapcsolatos megállapításokat harmadik személyekkel kizárólag a Megrendelő előzetes beleegyezésével közölheti. E kizáró feltétel alól kivétel a hatósági eljárás és a szigorú anonomitást biztosító módon történő szakmai oktatás/továbbképzés, szakirodalmi megjelentetés.
 9. *A szakvélemény szerzői joga az Abiungo Szakértő Kft.-t, illetve a szakvéleményt aláíró Szakértő/ke/t illeti, azonban a szellemi tulajdonát képező szakvélemény felhasználásra korlátozott használati jogot ad a Megrendelőnek, amely kizárólag a megbízásban megnevezett és/vagy számmal megjelölt polgári peres eljárásban történő felhasználásához szükséges cselekményekre terjed ki. E körben – a szükséges mértékben – Megrendelő többszörözheti azt, azaz képfelvételt készíthet arról, számítógéppel vagy elektronikus adathordozón rögzítheti és a bíróságnak, illetve a perben álló feleknek átadhatja. A szakértő jelen szerződés aláírásától számított öt éves határozott időtartamra adja meg engedélyét Megrendelőnek azzal, hogy az öt év elteltét követően az engedély további öt évvel meghosszabodik, amennyiben a peres eljárás ezen időpontig jogerően nem zárul le. A szakvélemény más célú felhasználása, nyilvánosságra hozatala, vagy harmadik fél felé való átadása kizárólag a Szakértő írásos engedélyével történhet.
 10. A teljesítés helye Szakértő székhelye. A szolgáltatást Megrendelőnek, vagy kijelölt képviselőjének kezeihez történő közvetlen kézbesítéssel, az átvételt igazoló elismervény ellenében kell teljesíteni. A kézbesítés történhet ajánlott-tértivevényes postai küldemény útján is, ez esetben a szolgáltatást a postára adás igazolható napjával teljesítettnek kell tekinteni.
 11. A szakértői munka díját a “megrendelőlap” formanyomtatvány aláírásakor előreutalással a Szakértő Raiffeisen Banknál vezetett, 12010659-01212919-00100000 számú bankszámlájára történő átutalással kell megfizetni. A díj Szakértő számláján történő jóváírásának időpontjától kezdődik a teljesítésre megállapított határidő.
 12. Szakértő jogosult a teljesítéssel szükségszerűen felmerült, igazolt költségeit is elszámolni. A költségekre vonatkozóan részletezett számlát kell kiállítani és a teljesítés átvételét, elfogadását igazoló okiratokon felül a költségeket igazoló bizonylatokat is a számlához mellékelni kell. Ennek átadása az elkészült szakértői vélemény átadásával egyidejűleg történik.
 13. Felek mindegyike elállhat a megrendeléstől. Megrendelő köteles a Szakértő által a teljesítés érdekében már elvállalt kötelezettségekért helytállni, és köteles Szakértőt az addig végzett, igazolt munkája ellenértéke és felmerült költségei erejéig kártalanítani. Szakértőnek – felmondása esetén – lehetővé kell tennie, hogy Megrendelő a tárgyat érintő feladat ellátásáról gondoskodhassék.
 14. Az ÁSzF-ben nem szabályozott kérdésekben a szerződéskötéskor hatályos Polgári Törvénykönyvnek a rendelkezései, továbbá a szakértői tevékenység gyakorlását szabályozó hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.
 1. május 7. (*módosítva 2018. 08. 21.)

Our office

Address: 3 Nagymező Str. Budapest 1065

Coordinates:

47°30’09.7″N 19°03’41.9″E

Public transport:

 • Bus line 105 and subway line M1: Opera M,
 • Trolley- bus line 78: Andrássy út (Opera M),
 • Tram line 4-6: Király utca or Oktogon M

Abiungo Szakértő Iroda